Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Oznámenie o skutočnostiach týkajúcich sa priestoru monitorovaného kamerou.

V súlade s Nariadením EPaR č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – GDPR je pri vstupe do priestorov oprávnene užívajúcich spoločnosťou Frutree s. r. o., Priemyselná 2, 920 01 Hlohovec, SR, IČO: 55 523 692 uvedené nasledovné upozornenie s piktogramom

 

 

Vstupujete do priestoru snímaného kamerou so záznamom.

 

Prevádzkovateľ:

Frutree s. r. o.,
Priemyselná 2,
920 01 Hlohovec
IČO: 55 523 692

V súlade s ustanoveniami GDPR uvádza prevádzkovateľ ďalšie podstatné skutočnosti týkajúce sa monitorovania osôb v jeho priestoroch, ktoré sú monitorované kamerou so záznamom.

Prevádzkovateľa uvádza skutočnosti týkajúce sa účelu monitorovania:

Ochrana práv a právom chránených záujmov, ochrana života a zdravia, ochrana nehnuteľnosti a majetku, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku v monitorovanom priestore, prevencia za účelom zabránenia rizika páchania trestných činov, priestupkov či iných protispoločenských aktivít v monitorovanom priestore.

Právnym základom snímania priestoru kamerou sú:

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EPaR č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – GDPR.

Zodpovedná osoba,

na ktorú je potrebné sa obrátiť v súvislosti s ochranou osobných údaje je : Andrej Grom, kontaktné údaje andrej.grom@frutree.eu

Prevádzkovateľ poskytuje ďalšie informácie o spracovaní OÚ a záznamov:

Kamerový systém je spustený 24/7/365 bez obmedzení, kamerový záznam je uchovávaný po dobu 72 hodín, v prípade, že nastane udalosť definovaná ako incident, môže byť záznam uchovaný aj po dlhšiu dobu, na samostatnom médiu a to až do finálneho vyriešenia incidentu, podľa okolností napr. i orgánmi činnými v trestnom konaní, prípadne iným orgánom verejnej správy. Po celú dobu uchovania záznamu je zabezpečená ochranu záznamu pre jeho získaním, kopírovaním neoprávnenými osobami. Vyhotovený záznam je bez zvukovej stopy. V prípade priestupku alebo trestného činu je záznam odovzdaný orgánom činným v trestnom konaní alebo orgánom prejednávajúcim priestupok.

Prevádzkovateľ uvádza práva dotknutej osoby, ktoré si môže v súlade s GDPR uplatniť:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať voči spracúvaniu údajov, právo na opravu, právo na výmaz, pokiaľ boli splnené podmienky na vymazanie, právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. 02-32313214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje:

Frutree s. r. o., Priemyselná 2 , 920 01 Hlohovec, andrej.grom@frutree.eu

Bezpečnosť systému:

Predstavuje fyzickú bezpečnosť všetkých komponentov systému a integritu systému, t. j. ochranu pred úmyselným a neúmyselným zasahovaním do jeho normálnych operácií a kontrolu prístupu a odolnosť proti nim. Bezpečnosť údajov znamená dôvernosť (údaje sú prístupné iba tým, ktorým bol udelený prístup), integrita (prevencia proti strate údajov alebo manipulácii s nimi) a dostupnosť (údaje sú prístupné, keď sa to vyžaduje). Fyzická bezpečnosť chráni zariadenia pred krádežou, vandalizmom, prírodnou katastrofou, katastrofami spôsobenými ľudskou činnosťou a náhodným poškodením (napr. pred elektrickým prepätím, extrémnymi teplotami a rozliatou kávou).

Bezpečnosť systému a údajov predstavuje ochrana proti úmyselnému a neúmyselnému zasahovaniu do jej normálnej činnosti a zahŕňa ochranu celej infraštruktúry kamerového systému (vrátane vzdialených kamier, kabeláže a napájania) proti fyzickému poškodeniu a krádeži, ochrana prenosu záberov pomocou komunikačných kanálov zabezpečených proti odpočúvaniu, šifrovanie údajov, používanie hardvérových a softvérových riešení, ako sú brány firewall, antivírusové systémy alebo systémy na detekciu narušenia proti počítačovým útokom, zisťovanie porúch komponentov, softvéru a prepojení, prostriedky na obnovenie dostupnosti a prístupu do systému v prípade fyzického alebo technického incidentu.

Kontrola prístupu zabezpečuje, že prístup k systému a údajom majú iba oprávnení ľudia, zatiaľ čo ostatní to nemôžu robiť a sú nimi zabezpečenie, aby všetky priestory, v ktorých sa vykonáva monitorovanie prostredníctvom videa a kde sa ukladajú videozáznamy, sú zabezpečené proti neoprávnenému prístupu tretích strán, umiestnenie polohovacích monitorov takým spôsobom (najmä ak sú na otvorenom priestranstve, napríklad na recepcii), aby si ich mohli prezerať iba oprávnení operátori, postupy udeľovania, zmeny a zrušenia fyzického a logického prístupu sú definované a presadzované, metódy a prostriedky autentifikácie a autorizácie používateľov, napr. implementuje sa dĺžka hesiel a frekvencia zmien, akcie vykonávané používateľom (do systému aj do údajov) sa zaznamenávajú a pravidelne preverujú, monitorovanie a zisťovanie zlyhaní prístupu sa vykonáva nepretržite a zistené nedostatky sa riešia čo najskôr.

Organizačné opatrenia.

V rámci organizačných opatrení sa presne stanovuje a určuje, kto je zodpovedný za správu a prevádzku systému video monitorovania, účel a rozsah projektu video monitorovania, primerané a zakázané použitie (kde a kedy je povolené video a kde a kedy nie; napr. Použitie skrytých kamier a zvuku okrem záznamu videa), opatrenia na zabezpečenie transparentnosti, povinnosť absolvovania školení, kurzov, poučení, uvedenie, kto má prístup k videozáznamom a na aké účely, prevádzkové postupy (napr. kto a odkiaľ monitoruje video, čo robiť v prípade incidentu týkajúceho sa porušenia ochrany údajov), povinnosť postupov pri externých subjektoch, ak chcú požiadať o videonahrávky, a postupy zamietnutia alebo udelenia takýchto žiadostí, postupy pri obstarávaní, inštalácii a údržbe systému, postupy riadenia a obnovy po incidente.

 

 

Frutree s. r. o.

Copyright © 2023 Frutree s.r.o. | All rights reserved. | Graphic design: CODES Brand House, Ltd. | Powered by: OPTIMAT.SK, Ltd.